Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Regulamin Samorządu Uczniowskiego



 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE

 

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, zwanej dalej Szkołą.

 

§ 2

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

 

§ 3

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425) z późn. zm., Statutu SP 330 oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział II


CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

 

§ 4

Do głównych celów działalności SU należą:

 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Szkoły,

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i całych zespołów klasowych oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce,

g. czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,

h. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

§ 5

 

SU może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d. prawo redagowania gazetki szkolnej; zwłaszcza gazetki SU;

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

f. prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekuna SU.

 

 

Rozdział III


OPIEKUN SU

 

 

 

§ 6

Opiekę nad pracą SU sprawują dwaj Opiekunowie SU.

 

 

§ 7

Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekunów SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

 

 

§ 8

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:

 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 

 

 

Rozdział IV


ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 

 

§ 9

 

Organami SU są:

 

1. Samorząd Klasowy w składzie:

a. Przewodniczący Klasy,

b. Zastępca Przewodniczącego,

c. Skarbnik,

d. Sekretarz i/lub Łącznik z biblioteką (o ile klasa uzna takie stanowiska za potrzebne).

 

2. Rada SU, której członkowie to przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani
w poszczególnych oddziałach.

 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

c. Skarbnik (o ile SU posiada własne fundusze),

d. Sekretarz.

 

Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Przewodniczącym sekcji może zostać każdy członek Rady SU i jest on wybierany przez tę Radę lub chętny uczeń Szkoły wybrany przez Radę SU. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń Szkoły.

 

Kadencja wszystkich organów SU trwa rok, tj. od daty wyborów do końca danego roku szkolnego. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 

 

§ 10

 

Samorządy Klasowe:

 

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

 

§ 11

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 

a. uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

 

§ 12

 

Do kompetencji Rady SU należy:

 

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady,

f. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów do Zarządu SU,

g. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów do Zarządu SU, liczby mandatów (tzn. określenie, czy Rada powołuje stanowisko Skarbnika) oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów,

h. stworzenie listy kandydatów na stanowisko Opiekuna SU, przy czym obowiązkiem członków Rady SU jest uzyskanie ustnej zgody wybranych pracowników pedagogicznych szkoły na kandydowanie na to stanowisko.

 

 

Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU, Opiekuna SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady SU przynajmniej raz
na kwartał. Obowiązek uczestnictwa w obradach Rady SU uważa się za spełniony przez daną klasę, jeśli na zebraniu stawi się przynajmniej jeden z członków Samorządu Klasowego.

 

 

§ 13

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

 

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub
na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

 

§ 14

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

 

§ 15

 

Zarząd SU składa się z:

 

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Skarbnika (opcjonalnie),

4. Sekretarza,

5. Przewodniczących poszczególnych sekcji, jeśli zostaną one powołane.

 

§ 16

Przewodniczący SU:

 

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady SU,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady SU wskazuje inną osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

 

§ 17

 

Skarbnik Zarządu:

 

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie SU.

 

 

§ 18

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 

 

§ 19

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady SU oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem szkoły.

 

 

Rozdział V


ORDYNACJA WYBORCZA

 

 

§ 20

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekunowie SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory
do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

 

§ 21

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

 

§ 22

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, który spełnia następujące warunki:

osiąga co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,

posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania.

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 23

 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej
na 2. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 

 

§ 24

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekunów SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który należy do Rady SU i nie jest kandydatem do Zarządu SU. W przypadku, gdy wszyscy Przedstawiciele Samorządu Klasowego danej klasy kandydują do Zarządu SU, do komisji losowo wybierany jest uczeń spoza Rady SU.

 

 

§ 25

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na tydzień przed ustalonym przez Dyrekcję Szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 

a. przygotowanie wyborów,

b. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

c. przeprowadzenie wyborów,

d. obliczenie głosów,

e. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

 

§ 26

 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie tygodnia przed ustalonym przez Dyrekcję Szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz
na Opiekunów SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty
do urny wyborczej.

4. Opiekunami SU zostają dwaj nauczyciele, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

5. Członkami Zarządu SU zostają 3 lub 4 (w przypadku powołania funkcji Skarbnika) pierwsze osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku powołania sekcji SU, członkowie Rady SU wybierają spośród siebie Przewodniczących Sekcji, którzy stają się automatycznie członkami Zarządu SU.

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą
w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8. Skarbnikiem Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

9. Sekretarzem SU zostaje osoba, która otrzymała czwartą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

10. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

 

§ 27

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole,

d. odwołania decyzją Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej, na skutek rażącego naruszenia zasad Regulaminu Szkoły.

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – Samorząd Klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor Szkoły.

 

 

Rozdział VI


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

 

§ 29

 

Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

 

 

§ 30

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady SU
i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady SU.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni
od daty jej podjęcia.

 

 

 



 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 81196 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.