Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2015/16 

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Szkole Podstawowej              z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2015/2016 w obszarze:

 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej.

Cel ewaluacji:

1.    Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego;

2.   Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i wykorzystanie podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3.    Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas V i VI, wywiadu  z losowo wybranymi nauczycielami, obserwacji 36 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Pytania zawarte w ankietach dla uczniów i wywiadach dla nauczycieli i dyrektora szkoły opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Ewa Baran, Pani Magdalena Gawełek, Pani Iwona Rek, Pani Lilianna Stanisławska    i przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

Raport z badania:

Dyrektor oraz nauczyciele odnosząc się realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także wykorzystania ich podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów wskazują m.in. na następujące działania nowatorskie, które zostały podjęte w roku szkolnym 2015/2016:

·         Innowacje pedagogiczne m.in. Szkoła dobrego wychowania w klasach 4-6, Program edukacyjno-wychowawczy Bon czy ton – czyli o dobrym wychowaniu, Świat  z innej perspektywy –zajęcia na temat autyzmu i innych niepełnosprawności, Chcemy być zdrowi

·         Nauka języka angielskiego – platforma Instaling

·         Projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych np. Potrafię tak jak Ty

·        Teatr Forum

·   Określenie szkoły jako przestrzeni kulturalno-społecznej  dla środowiska szkolnego oraz lokalnego np. chór PaRamPamPam, Tydzień Ekologii, Dzień Integracji, Dzień Matematyki,

Ponadto: zajęcia z uczniami zdolnymi, wolontariat, udział w projektach  również międzynarodowych (e-Tweening), warsztaty profilaktyczne TUS, warsztaty teatralne, uczestnictwo w Festiwalu Nauki, poranki biegacza.  Ponadto usprawniono pracownię komputerową dla klas 4-6, która jest oparta o terminale i jeden serwer zarządzający. Uczniowie dzięki temu pracują na terminalach, które zastępują komputery stacjonarne (nowoczesne technologie). Dla klasa 1-3 została utworzona pracownia mobilna, dzięki czemu sprzęt komputerowy (laptopy) mogą być wykorzystane w każdej klasie.

Dyrektor stwierdza, iż rozwiązania te wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej i obejmują trudną tematykę bieżących problemów    i wydarzeń społecznych np. wykluczenie, niepełnosprawność ruchowa i intelektualna, zdrowe żywienie i zdrowy styl życia, rozwijanie zainteresowań i pasji, co w swoich wypowiedziach potwierdzają również nauczyciele. Wdrażane są nowoczesne metody i formy pracy, wykorzystywane są zasoby Internetu do nauki języka obcego. Działania te pozwalają na rozwiązywanie zadań interaktywnych. Uczniowie mają możliwość pracy z programami do tworzenia animacji, komiksów oraz grafik komputerowych. Kształcona jest  u uczniów umiejętność odbioru różnych tekstów kultury.

Dyrektor  i nauczyciele wskazują, że rozwiązania nowatorskie mają wpływ na:

·         Rozwój zainteresowań poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,

·         Wyzwalanie aktywności twórczej,

·         Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontekście społecznym (wykluczenia, niepełnosprawność),

Działania te wynikają z zapisów i wdrażania koncepcji pracy szkoły w zakresie  zapewnienia  wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Rozwiązania nowatorskie mają również wpływ na tworzenie klimatu wzajemnego uczenia się, kształtowanie gotowości do wprowadzania zmian i rozwoju różnorodnych umiejętności i postaw uczniów.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli  uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych podczas debaty trójstronnej rodzice – uczniowie – nauczyciele. Dzieci zwracały uwagę na konieczność wzmocnienia ich umiejętności radzenia sobie  z zachowaniami i postawami trudnymi (wdrożono warsztaty) oraz położenie większego nacisku na zasady dobrego wychowania (innowacja pedagogiczna).

Dyrektor wraz z nauczycielami wskazują na następujące działania w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

·         zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (specjaliści);

·         wdrożenie dostosowań dla każdego dziecka posiadającego opinię psychologiczno-pedagogiczną /orzeczenie;

·         warsztaty podnoszące umiejętności społeczne innych uczniów;

·         nauka w trybie włączania;

·         projekt w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, innowacje pedagogiczne;

·         włączanie w życie szkoły uczniów niepełnosprawnych (uczestnictwo we wszystkich uroczystościach);

·         indywidualna asysta;

·         pomoc nauczyciela;

·         koła zainteresowań;

·         zindywidualizowane programy nauczania i systemy oceniania;

·         lekcje języka polskiego i wsparcie dla dzieci cudzoziemskich;

·         preorientacja zawodowa.

Uczniowie ci wymagają wsparcia z powodu:

·         niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej;

·         zaburzeń procesu rozwoju;

·         dysfunkcji (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zagrożenie niedostosowaniem społecznym);

·         zaniedbania  środowiskowego.

Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że bierze pod uwagę opinie rodziców w sprawach  dotyczących:

·         koncepcji pracy szkoły  (profil absolwenta – podczas debaty trójstronnej zakres działań wychowawczych, zwiększenie roli szkoły jako centrum środowiskowego);

·         działań wychowawczych (organizacja wycieczek, wyjść, współtworzenie programu profilaktyki i wychowawczego, organizacja warsztatów psychologicznych dla dzieci)

·         procesów uczenia się (innowacje pedagogiczne, w tym współtworzona przez rodzica, wdrażanie dostosowań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie psychologiczno-pedagogiczne oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyrektor i nauczyciele wskazują  na następujące decyzje podjęte wspólnie z rodzicami

·         zmianę wizerunku sklepiku szkolnego;

·         wybór miejsca realizacji Zielonej szkoły;

·         organizację Lata w mieście dla dzieci z oddziałów specjalnych.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli uczniowie również zgłaszali inicjatywy m.in. w sprawach dotyczących koncepcji pracy szkoły (profil absolwenta oraz dodatkowe  zajęcia). Ponadto działań wychowawczych (klasowe regulaminy i systemy motywujące, nauka zasad dobrego wychowania), procesów uczenia się (sposoby oceniania, stosowanie metod aktywizujących, propozycje wycieczek i wyjść pozaszkolnych),  oceniania (zmiana pzo, szczęśliwy numerek) oraz organizacji życia szkolnego (organizacja czasu na przerwach, organizacja przestrzeni, wyposażenie pracowni technicznej, zakup odpowiednich tytułów do biblioteki szkolnej) i rozwoju zainteresowań (właściwa organizacja kółek zainteresowań zgodnie z sugestiami  członków samorządu).

Uczniowie klas piątych wypowiadając się w anonimowych ankietach w sprawie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także wykorzystania ich podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w zdecydowanej większości twierdzą, że nauczyciele:

·         przedstawiają uczniom cele lekcji,

·         upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji,

·         potrafią zainteresować tematem lekcji i zrozumiale tłumacza zagadnienia,

·         dają wskazówki, jak powtórzyć i zapamiętać nowe wiadomości,

·         nawiązują do tego, co może przydać się w życiu.

Połowa ankietowanych uczniów wskazuje, że nauczyciele:

·         dają wskazówki, jak robić przydatne notatki i znajdować najważniejsze informacje,

·         omawiają doświadczenia uczniów spoza szkoły, które są związane z tematem lekcji.

Uczniowie klas piątych wskazują, że:

·         nauczyciele nie rozmawiają z nimi o zasadach zachowania obowiązujących   w szkole (37 z 87),

·         nauczyciele nie rozmawiają z nimi na temat radzenia sobie z trudnościami    w nauce.

Uczniowie klas szóstych (w większości) wskazują, że:

·         osiągnięcia ich w szkole zależą od zaangażowania i uzdolnień własnych;

·         uczą się, bo to jest dobre dla ich przyszłości i tego również oczekują od nich rodzice,

·         realizują swoje pomysły i pomysły nauczycieli

·         nie boją się zadawać pytań i popełniać błędów.

Połowa uczniów klas szóstych wskazuje, że:

·         nauczyciele nie zachęcają do wyrażania własnego zdania na omawiany temat,

·         nie zachęcają do rozwiązywania zadań różnymi sposobami,

·         uczniowie nie zajmują się tym, co ich interesuje

 

Wnioski:

·         Większość nauczycieli jest współorganizatorami życia edukacyjno-wychowawczego aktywnie w nim uczestnicząc;

·         Uczniowie klas piątych i szóstych (w zdecydowanej większości) wypowiadają się pozytywnie o pracy nauczycieli na zajęciach szkolnych.

·         Uczniowie oczekują od nauczycieli wielokrotnego przypominania zasad zachowania obowiązujących w szkole oraz zainteresowania na temat radzenia sobie z trudnościami w nauce.

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 81196 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.